Zakończony
od 19.08.2020 do 02.09.2020

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych - oddział wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20, opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 000 000,00 PLN.

Skuteczne złożenie dokumentacji polega na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od dnia 19.08.2020 r., do dnia 2.09.2020 r., do godz. 15.00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 7.09.2020 r.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 19.08.2020 r.,

Termin, do którego można składać wnioski

do 02.09.2020 r., , do godz.15:00:00

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7.09.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W zakresie typu 2 d:

Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych - oddział wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

d) zakupu i dystrybucji  środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w podmiotach świadczących usługi ratownictwa pożarowego oraz zakup niezbędnego sprzętu do ratownictwa pożarowego związanego bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 skierowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, tj: środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, ubrania gazoszczelne, aparaty oddechowe, kombinezony ochronne jednorazowe i wielorazowe, rękawice ochronne, ozonatory, opryskiwacze spalinowe i elektryczne, fumigatory, termometry bezdotykowe lub inne urządzenia do pomiaru temperatury ciała, namioty ratownicze, nagrzewnice elektryczne i agregaty prądotwórcze, zestawy pralnicze do ubrań specjalnych wielorazowego użytku;

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 100% (85% EFS, 15%BP)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 2 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu nadzwyczajnego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach trybu nadzwyczajnego dla Działania 7.7 (N03)

23.09.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany Regulaminu konkursu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7, tryb nadzwyczajny, nabór N03 (OSP)

03.09.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N03 - OSP)

11.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N03 (OSP), tryb nadzwyczajny

05.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie