Zakończony
od 08.02.2023 do 21.02.2023

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 w ramach Działania 7.7 przedstawiamy zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, które zostały wybrane do dofinansowania. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument w formacie pdf.
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
239.87 KB

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23.

 

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane
w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

 

Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7, tryb nadzwyczajny, nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 3 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 17 500 000,25 PLN.

 

Dnia 16.02.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie aktualizuje Wezwanie w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w strukturze oddziały zakaźne w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 8.02.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 21.02.2023 r., do godz.15:00:00

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru tj.: do 27.02.2023 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ - nabor77n8@wup.pl.

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP RPO WZ należy dokonać wyłącznie elektronicznie z adresu mailowego wskazanego w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ3.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadające w strukturze oddziały zakaźne;

zgodnie z imiennym Wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

a) zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu nadzwyczajnego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 85%  EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi:

  • 17 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym wersja 1.1 PDF z dnia 16.02.2023

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym wersja 1.1 DOC z dnia 16.02.2023

Załączniki do Wezwania wersja 1.1 z dnia 16.02.2023

Tabela zmian PDF 16.02.2023

Tabela Zmian DOC 16.02.2023

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu nadzwyczajnego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna_hawelka@wup.pl

 

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

nd.

 

 

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów w ramach trybu nadzwyczajnego wybranych do dofinansowania dla Działania 7.7

14.03.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7

23.02.2023 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja wezwania w ramach Działania 7.7, typ 2a

16.02.2023 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 - typ 2a

07.02.2023 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie