Zakończony
od 12.03.2021 do 31.03.2021

 

W związku z zakończeniem oceny wniosku w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym przedstawiamy zatwierdzoną Listę z informacją o projekcie wybranym do dofinansowania. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Informujemy, iż w ramach naboru skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 15 675 000,00 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 12.03.2021 r. do 31.03.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 06.04.2021 r. Informacja publikowana zostaje przed dniem zakończenia naboru, z uwagi na skierowanie Wezwania wyłącznie do określonego podmiotu tj. Województwa Zachodniopomorskiego.
Wyniki naboru: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym. Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.7.

 

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 12.03.2021 r.,

Termin, do którego można składać wnioski

do 31.03.2021 r., , do godz.15:00:00

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP RPO WZ należy dokonać wyłącznie elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7  wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZadres elektroniczny odpowiadający przedmiotowemu naborowi.

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie  wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektu oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od  zakończenia naboru tj.: do 06.04.2021 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ.

Ilekroć w wezwaniu jest mowa o skrzynce elektronicznej IP RPO WZ należy przez to rozumieć specjalnie utworzony dla naboru adres elektroniczny. Adres elektroniczny odpowiadający przedmiotowemu naborowi: nabor77n7@wup.pl.

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP RPO WZ należy dokonać wyłącznie elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7  wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ  .

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie, następnie obraz elektroniczny  należy przesłać z adresu mailowego wskazanego w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na  adres skrzynki elektronicznej IP RPO WZ , podając w tytule: Wniosek w ramach RPO WZ 2014-2020, Nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21.

O skuteczności dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną IP RPO WZ . Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjent projektu grantowego (grantodawca): Województwo Zachodniopomorskie

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

f) grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 95% (80% EFS, 15% budżet państwa)

Minimalny wkład własny wynosi

  • 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi:

  • 15 675 000, 00  zł

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do  Wezwania do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu grantowego

Stanowi załącznik do  Wezwania do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W   ramach trybu nadzwyczajnego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu

Pytania i odpowiedzi (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl,

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki (link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)

 

Wersje archiwalne dokumentów

  • nd

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 7.7

07.04.2021 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu dla Działania 7.7

30.03.2021 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N07 (granty) (typ 2f) tryb nadzwyczajny

11.03.2021 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie