Zakończony
od 04.11.2021 do 26.11.2021

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 z dnia 4.10.2021 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków przeznaczonych na konkurs pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 11 projektów. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 20 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 32 938 923,72 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym (04.11.2021 r.) udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - typ 2

 Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21

 

Ponadto, udostępniona zostaje Lista sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 4.11.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 26.11.2021 r. godz.,15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.02.2022 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

 • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów

oraz

 • złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 01.12.2021 r.

 

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej:

nabor762@wup.pl

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,

 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2: Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym:

 • działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,
 • działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego  do 14 osób;
 • rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego,
 • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym m.in.:
  • mieszkanie wspomagane – koszty utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe);
  • pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona w części na koszty utrzymania mieszkania wspomaganego oraz koszty działalności socjalno - bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez podopiecznych w ramach treningu samodzielności) – pomoc ta może być finansowana wyłącznie w formie wkładu własnego do projektu;
  • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
  • budowanie kompetencji społeczno - kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej);
  • kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych.
 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
 • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:
  • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
  • poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.
 • Działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez tworzenie miejsc kwarantanny.
 • Działania związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 skierowane do osób przebywających w pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Wkład własny:

 • 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 10 588 235,29 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wup.pl/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Regulamin konkursu wersja 1.0 (z wersją dla OzN) z 4.10.2021 (ZIP 2.0o MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (z wersją dla OzN) z dnia 4.10.2021 (ZIP 11.3 MB)

 

Załączniki

application/zip
Lista projektów wybranych do dofinansowania z 24.02.2022, skład KOP

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 z dnia 4.10.2021 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków przeznaczonych na konkurs pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 11 projektów. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

1.15 MB

Wiadomości

Dostępne 6 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania z 24.02.2022, skład KOP

25.02.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków

Lista projektów skierowanych do II fazy oceny dla Działania 7.6 - 2 typ projektu

10.02.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.6

14.12.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.6 - typ 2

03.12.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 typ 2

04.11.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6 (typ 2)

04.10.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie