Zakończony
od 04.05.2020 do 08.06.2020

 

W związku z dostępnością środków na Działaniu 7.6 spowodowaną wysokim kursem euro pozwalającym zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 z dnia 1.04.2020 r. Aktualizacja związana z dostępnością środków na Działaniu. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 55 284 248,77 PLN.
W związku z realizacją działań w ramach projektów EFS mających na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informacje na temat sposobu wprowadzania danych do systemu LSI2014. Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu w zakresie nowego rodzaju interwencji ze środków EFS, konieczne jest monitorowanie naborów oraz działań i wydatków we wszystkich projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19. Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dla Projektodawców, odnośnie poprawnego wprowadzania danych do systemu LSI2014 we wnioskach o dofinansowanie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2 oraz zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20.
Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z aktualizacji SOOP 45.0 z dnia 29.04.2020 r. w zakresie działań przeciwdziałającym skutkom COVID-19 .
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w wersji 1.2 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).
WUP w Szczecinie informuje, iż zaktualizowano Listę sprawdzającą dla Wnioskodawcy - aktualizacja została dokonana z uwagi na wprowadzenie właściwego na dzień ogłoszenia konkursu kursu euro.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1 oraz Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz są zgodne z Komunikatem dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru. Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 4.05.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 8.06.2020 r. godz.,15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

7.09.2020 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014
oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 15.06.2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

  •  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  •  organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym:

- działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

- działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego do 14 osób;

- rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego,

- kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym m.in.:

· mieszkanie wspomagane – koszty utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe);

· pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona w części na koszty utrzymania mieszkania wspomaganego oraz koszty działalności socjalno - bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez podopiecznych w ramach treningu samodzielności) – pomoc ta może być finansowana wyłącznie w formie wkładu własnego do projektu;

· usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

· budowanie kompetencji społeczno - kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej);

· kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych.

- kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

- wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

- rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

· poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,

· poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

· działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Wkład własny:

  • 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 14 667 405,45  zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

Wiadomości

Dostępne 9 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6, typ 2

13.11.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6, typ 2

25.09.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów w ramach konkursu dla Działania 7.6 skierowanych do II fazy oceny

04.09.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Harmonogramu w ramach Działania 7.6, typ 2

21.08.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.6 typ 2

26.06.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.6, typ 2

09.06.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19

29.05.2020 Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6, typ 2

19.05.2020 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6

17.04.2020 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie