Zakończony
od 28.04.2022 do 13.05.2022

 

Publikujemy zatwierdzoną całkowitą listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 5.07.2022 r. Publikujemy zatwierdzoną cząstkową listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 4.07.2022 Publikujemy zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 20.06.2022 Publikujemy zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22.Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 13.06.2022 Publikujemy zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. Informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 3.06.2022 Publikujemy zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 30.05.2022
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
701.35 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
305.29 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
699.1 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
694.21 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
692.34 KB

 

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także koniecznością reagowania na sytuację związaną z kryzysem uchodźczym informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło działania mające na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przybywającym do Polski, poprzez możliwość objęcia tych osób wsparciem jako grupy docelowej w ramach projektów współfinansowanych z EFS.Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzano częściowe zawieszanie stosowania niektórych rozdziałów w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwziąć z udziałem środków EFS w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020.Zakres zawieszenia dokumentu podano do wiadomości w postaci komunikatu opublikowanego na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce Prawo i dokumenty. W tym celu zalecane jest monitorowanie ww. strony internetowej tak, aby wsparcie udzielane osobom z terenu Ukrainy, które przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. udzielane było zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Numer naboru:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 28.04.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 13.05.2022 r., do godz. 15:00:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów tj. od dnia 28.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. oraz złożeniu do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru tj.: do 18.05.2022 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej WUP tj.: nabor76p1@wup.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne zgodnie z zatwierdzonym wykazem podmiotów dla danego naboru przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Jaka jest grupa docelowa?

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 6 Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci)  mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego,  organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 100% (85% EFS, 15% BP)

Wkład własny:

  • nie jest wymagany

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 17 758 975,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna_hawelka@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie http://www.rpo.wzp.pl/

Linki

 

 

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 7 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

05.07.2022 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

04.07.2022 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

21.06.2022 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6

03.06.2022 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6

30.05.2022 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Komunikat w ramach naboru wniosków dla Działania 7.6

05.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym Działanie 7.6 typ 6

28.04.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie