Zakończony
od 04.07.2016 do 01.08.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 01.08.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów konkursowych ocenionych w ramach procedury odwoławczej.

Wyniki naboru 13.01.2016

Zmiany w naborze wniosków

  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.6 (08.07.2016)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

04.07.2016

Termin, do którego można składać wnioski

01.08.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29.11.2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie X dni od dnia zakończenia naboru projektów w danym etapie, tj. do 04.08.2016. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (pomocy społecznej; wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej);

  2. organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej;

  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:

1. Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych), w tym:

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich;
b) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu),
c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych;
d) sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób poradnictwo, w tym psychologiczne oraz umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki  i odciążenia opiekunów faktycznych).

Wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:

a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.

2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej  w tym:

a) działania prewencyjne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,
b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,
c) rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego , jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego ,
d) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
e) wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu
do rodzin biologicznych,
f) rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego:

- poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach wspomaganych  w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 95 % (85% UE = 10% BP)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 22 352 941,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów