Zakończony
od 12.11.2019 do 27.11.2019

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.

Numer naboru:  RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 12.11.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 27.11.2019 r., do godz. 15:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Nd.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 2.12.2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% (85% EFS)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 058 106,30 PLN zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Integracji Społecznej EFS, Biuro ds. Naboru i Oceny Projektów - pod tel. 91 42 56 139, adres e-mail: malgorzata_grabusinska@wup.pl

Linki