Zakończony
od 18.05.2017 do 19.06.2017

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17- aktualizacja po zakończeniu oceny wniosków, które w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej zostały skierowane do ponownej oceny.

 

Zakończenie oceny wniosków 6.09.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 dla Działania 7.1, typ 2.

Wyniki naboru wniosków

Zmiany w naborze wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej - typ 2.

Numer naboru: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

18.05.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.06.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

18.09.2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 22.06.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- ośrodki pomocy społecznej,
- powiatowe centra pomocy rodzinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:
a) społecznym,
b) zawodowym,
c) edukacyjnym,
d) zdrowotnym.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • 85%

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

  • 15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 55 437 147,45   zł 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów