Zakończony
od 22.04.2022 do 24.10.2022

 

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 – runda IV publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. W związku z rozstrzygnięciem V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania. Ze względu na fakt, iż wartość dofinansowania projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekracza zaplanowanej na dany konkurs alokacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej V rundy konkursu. W związku z rozstrzygnięciem IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, publikujemy Listę projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętej IV rundy konkursu
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
315.58 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
310.74 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
23.52 KB
application/pdf
80.76 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
315.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
23.52 KB
application/pdf
80.76 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
312.83 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
23.52 KB
application/pdf
80.76 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
93.51 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
320.22 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
319.34 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
310.04 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
23.49 KB
application/pdf
81.69 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
318.81 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
308.81 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
23.26 KB
application/pdf
80 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
317.45 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
321.07 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
94.45 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22

Konkurs został podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wniosek

I runda od dnia 22.04.2022 r.,

II runda od dnia 22.06.2022 r.,

III runda od dnia 23.08.2022 r.

IV runda od dnia 25.10.2022 r.

V runda od dnia 26.11.2022 r.

Termin, do którego można składać wniosek

do dnia 23.05.2022 r. do godz. 15:00:00

do dnia 22.08.2022 r. do godz.15:00:00

do dnia 24.10.2022 r. do godz.15:00:00

do dnia 25.11.2022 r. do godz. 15:00:00

do dnia 04.01.2023 r. do godz. 15:00:00

Miejsce składania wniosku

W systemie LSI2014.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej  nabor682@wup.pl

Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 24:00:00.

 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

- opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z częścią 3.1.3. Regulaminu konkursu.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj.

I runda od dnia 22.04.2022 r. do dnia 23.05.2022 r. do godz. 15:00:00

II runda od dnia 22.06.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. do godz.15:00:00

III runda od dnia 23.08.2022 r. do dnia 24.10.2022 r. do godz.15:00:00

IV runda od dnia 25.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. do godz.15:00:00

V runda od dnia 26.11.2022 r. do dnia 04.01.2023 r. do godz. 15:00:00

Co do zasady  IOK nie przewiduje skrócenia terminu naboru wniosków w ramach rozpoczętych rund konkursu. IOK może podjąć  decyzję o nieuruchamianiu kolejnej rundy. Decyzja o organizacji trzeciej rundy konkursu będzie uzależniona od stopnia wykorzystania alokacji przez projekty wyłonione z poprzednich rozstrzygniętych rund oraz dostępności środków na działaniu.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli wniosek został opublikowany nie później niż 14 dni po terminie oraz do wniosku dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK.

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj.

 – 6.06.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku I rundy,

– 5.09.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku II rundy,

– 7.11.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku III rundy

– 9.12.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku IV rundy

– 18.01.2023 r.  o godzinie 24:00:00 – w przypadku V rundy.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  na

adres skrzynki elektronicznej nabor682@wup.pl w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia:

– do dnia 30.05.2022 r. w przypadku I rundy,

– do dnia 29.08.2022 r. w przypadku II rundy,

– do dnia 31.10.2022 r. w przypadku III rundy.

– do dnia 30.11.2022 r. w przypadku IV rundy,

– do dnia 09.01.2023 r. w przypadku V rundy.

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli pisemny wniosek o przyznanie pomocy został złożony nie później niż 14 dni po terminie oraz do pisemnego wniosku o przyznanie pomocy dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do pisemnego wniosku o przyznanie pomocyw formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (formatPDF lub JPG). Dokumentpowinien w pierwszej kolejności zostaćpodpisany przez osobyupoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowanyi zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK.

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy na wskazany adres maila upływa w czternastym dniu opóźnienia tj.

- 13.06.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku I rundy,

- 12.09.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku II rundy,

- 14.11.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku III rundy,

- 14.12.2022 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku IV rundy,

- 23.01.2023 r. o godzinie 24:00:00 – w przypadku V rundy.

Na co i kto może składać wniosek?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SOOP:

- Pracodawcy z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw.

UWAGA

O dofinasowanie mogą ubiegać się wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń Pracodawcy i ich pracownicy. Z ubiegania o dofinansowanie wykluczone są działalności jednoosobowe nie zatrudniające pracowników

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 4 - Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.

Typ 5 - Wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 85% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85,0000000000 %, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi 0,0000000000 %).

  • Minimalny wkład własny wynosi 15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi:

  • 13 652 534,50 zł.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu..

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Linki

 

Wersje archiwalne

Wiadomości

Dostępne 16 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8

05.04.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działanie 6.8

31.03.2023 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.8

31.03.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.8 – IV runda

28.02.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 6.8

17.02.2023 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zaktualizowany harmonogram etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 6.8

17.02.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach IV tury- ocena strategiczna dla Działania 6.8

08.02.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda V dla Działania 6.8

26.01.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda w ramach Działania 6.8

30.12.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Informacja dotycząca zakończenia naboru wniosków dla Działania 6.8

20.12.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony