Zakończony
od 02.01.2020 do 03.02.2020

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20.
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
307.26 KB
application/pdf
80.96 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
22.1 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
331.37 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 20.01.2020 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 w wersji 1.1 z dnia 17.01.2020 r.
Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w tabeli Rejestr zmian. Zmianie uległy również załączniki do Regulaminu konkursu nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz nr 7.18 Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

03.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

03.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

04.05.2020 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin,  kancelaria

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

  • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
  • dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 03.01.2020 r. do 03.02.2020 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu przesyłki do kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 10.02.2020 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne,
  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
  • organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,
  • podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego w tym:

a) realizacja usług zdrowotnych,

b) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych

c) działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

d) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

e) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

f) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%).

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7.588.193,37 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualne dokumenty

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

 

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 5 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.8

30.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8

25.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Liczba opublikowanych wniosków w ramach Działania 6.8

05.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 6.8

20.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.8

03.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie