Zakończony
od 18.02.2019 do 01.03.2019

 

Publikujemy cząstkową listę projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19

 

Nabór wniosków nie jest podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

18.02.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

01.03.2019 r. (do godziny 15:00)

Miejsce składania wniosków:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Kancelaria

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

19.04.2019 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 oraz doręczeniu do IP RPO pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 06.03.2018 r.

Wnioski, które w odpowiedzi na wezwanie IP zostaną opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia terminu uznane będą za złożone po terminie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:

a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i/lub kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,

- wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy:

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

- wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.

e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów:

Zostały określone w części IV Regulaminu naboru.

Ocena formalna i merytoryczna połączone zostały w jeden etap  oceny formalno – merytorycznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

100 % środków Funduszu Pracy (w tym: 85% stanowi dofinansowanie z UE)

Minimalny wkład własny wynosi

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • 38 921 081,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik 7.1 do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik 7.2 do Regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Nd.

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/.

Wersje archiwalne dokumentów:

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 - nabór projektów pozakonkursowych

16.05.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 - nabór projektów pozakonkursowych

29.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 6.5

15.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 6.5

06.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie