Kolejne edycje programu regionalnego to podstawowe narzędzie w ręku Samorządu Województwa, które pozwala prowadzić skuteczną polityki rozwoju.

Prace nad przygotowaniem Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) wkraczają w tę fazę, w której Samorząd Województwa może włączyć w nie Partnerów w realizacji działań służących rozwojowi Pomorza Zachodniego.

Samorządowi Województwa zależy na zaangażowaniu w proces przygotowania FEPZ Partnerów samorządowych i społeczno-gospodarczych na jak najwcześniejszym etapie, jeszcze przed przyjęciem projektu FEPZ przez Zarząd Województwa i uruchomieniem konsultacji społecznych.

Z tego względu proces zaprojektowania programu regionalnego, który cele i środki strukturalne Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027 przenosi na poziom Pomorza Zachodniego i wiąże z celami Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030, oparł się na:

  • Grupie roboczej ds. przygotowania FEPZ, do której zaproszone zostały instytucje i organizacje reprezentujące regionalnych i krajowych Partnerów – głównym przedmiotem prac Grupy roboczej była analiza założeń projektu FEPZ w postaci opisu planowanego zakresu wsparcia w poszczególnych celach szczegółowych Celów Polityki dla okresu 2021-2027
  • wysłuchaniu publicznym – zaplanowane na wrzesień 2021 r. spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy zgłoszą zainteresowanie zabraniem głosu na temat założeń FEPZ.
  • forach środowiskowych – spotkaniach dla głównych interesariuszy i docelowych beneficjentów FEPZ; w sierpniu i wrześniu 2021 r. zaplanowano organizację forum samorządowego (z odrębnym spotkaniem poświęconym terytorializacji), pozarządowego i gospodarczego.

 

Schemat włączenia partnerów w prace nad projektem FEPZ

Pierwszy etap procesu prac nad projektem FEPZ, który pozwoli wsłuchać się w głos Partnerów i przygotować mechanizmy wsparcia, stanowiące odpowiedź na wyzwania rozwojowe stojące przed Pomorzem Zachodnim, został podsumowany w Raporcie z zaangażowania społeczeństwa w przygotowanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Raport, przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w styczniu 2022 r., zestawia uwagi zgłoszone przez Partnerów samorządowych i społeczno-gospodarczych, zaangażowanych w prace Grupy roboczej ds. przygotowania FEPZ i / lub uczestniczących w spotkaniach forów środowiskowych i wysłuchaniu publicznym oraz zawiera odniesienia Samorządu Województwa do przekazanych uwag.

Uwagi zgłaszane do projektu FEPZ

Proces prac nad projektem FEPZ jest procesem ciągłym. Jego pierwszy etap zamknie przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu FEPZ, zaplanowane na koniec stycznia 2022 r. Wtedy zostanie uruchomiony etap kolejny – ustawowe konsultacje społeczne projektu FEPZ.

Wszelkie zapytania związane z procesem włączenia Partnerów w przygotowanie projektu FEPZ prosimy kierować na adres FEPZ@wzp.pl

Wysłuchania publiczne

Informacje na temat wysłuchań publicznych dostępne są na stronie: [ link do strony ]

 

Zaktualizowany Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) obejmuje następujące zmiany:

  • dodanie do spisu treści celu szczegółowego (iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego w priorytecie 2.
  • dodanie na końcu programu tabeli z podziałem środków na cele szczegółowe przyjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 sierpnia 2021 r. wraz z opisami celów szczegółowych