Dowiedz się więcej o instrumentach finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Mając na uwadze bardzo dobre doświadczenia, jakich dostarczyły dwie poprzednie perspektywy finansowe 2007-2013 oraz 2014 – 2020, Województwo Zachodniopomorskie podjęło decyzję o przeznaczeniu części alokacji przewidzianej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) na instrumenty finansowe. Wsparcie realizowane w ramach FEPZ, będzie stanowiło kontynuację dobrych praktyk, zdobytych podczas realizacji inicjatywy Jeremie 2 z lat 2014-2020 oraz inicjatywy Jeremie i Jessica wdrażanych w okresie 2007-2013, opartych na udostępnianiu wsparcia w formie zwrotnej.

Zgodnie z zapisami FEPZ 2021-2027, instrumenty finansowe przewidziane są w dwóch Priorytetach oraz czterech Celach Szczegółowych. Zaplanowana, łączna alokacja to 183 392 071 EUR. 

Priorytet 1, Cel szczegółowy 1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Alokacja: 70 000 000 EUR

Cele:

  • wzmocnienie wzrostu i konkurencyjności MŚP z województwa zachodniopomorskiego poprzez zapewnienie źródeł finansowania służących podniesieniu ich innowacyjności, a dzięki temu konkurencyjności, a także wspomagających transformację technologiczną oraz upowszechnienie cyfrowego modelu przedsiębiorstwa

Narzędzia: pożyczka / pożyczka z umorzeniem

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy,

Priorytet 2, Cel szczegółowy 2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Alokacja: 40 647 577 EUR

Cele:

  • wspieranie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej MŚP
  • zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej
  • zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
  • modernizacja systemów oświetlenia ulicznego

Narzędzia: pożyczka / pożyczka z umorzeniem (dotacja na wykonanie audytu energetycznego)

Dla kogo: mikro, małe przedsiębiorstwa, właściciele / zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych ( w tym wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, osoby fizyczne, spółki prawa handlowego), właściciele/zarządcy budynków użyteczności publicznej, JST (odpowiedzialne za punkty oświetlenia ulicznego)

Priorytet 2, Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Alokacja: 68 550 661 EUR

Cele:  

  • wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE, poprzez wsparcie budowy i rozbudowy instalacji, a także magazynowanie energii ze wszystkich rodzajów OZE (w tym gazów odnawialnych)
  • budowa i rozbudowa instalacji hybrydowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci do odbioru paliw z OZE
  • opracowanie nowych technologii w tych obszarach

Narzędzia: pożyczka / pożyczka z umorzeniem  

Dla kogo: Inwestorzy (w tym przedsiębiorcy) chcący wybudować na terenie województwa instalację wytwarzającą energię z OZE (z wyłączeniem osób fizycznych).

Priorytet 2, Cel szczegółowy 2.6. Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

Alokacja: 4 193 833 EUR

Cele: 

  • transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ, w tym inwestycje z zakresu transformacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach,

Narzędzia: pożyczka / pożyczka z umorzeniem (dotacja na wykonanie audytu odpadowego)

Dla kogo: mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dotyczące planowanych do wdrożenia instrumentów finansowych, w tym uzgodnienia dotyczące oferowanych produktów finansowych, wdrażania, ostatecznych odbiorców oraz planowanego połączenia ze wsparciem w formie dotacji określone zostały w Strategii Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Strategia Inwestycyjna jest jednocześnie aktualizacją Oceny ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027.