Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 438/18 z dnia 19 marca 2018 r. zaktualizował Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw.

W ramach drugiego naboru propozycji przedsięwzięć zidentyfikowano – w oparciu o Regulamin identyfikacji przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw - kolejne kluczowe przedsięwzięcia mogące spełnić warunki wsparcia infrastruktury B+R, wynikające z Umowy Partnerstwa i RPO WZ.

Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw została zaktualizowana o zidentyfikowane przedsięwzięcia, które zostaną zgłoszone do objęcia Kontraktem Terytorialnym. Ujęcie ich w Kontrakcie będzie uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W zaplanowanym na okres od 7 czerwca do 7 sierpnia br. naborze wniosków do działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej o dofinansowanie będą mogły ubiegać się jedynie przedsięwzięcia objęte Kontraktem Terytorialnym, tj. wpisane do załącznika 5b „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
14.21 KB