W dniu 22 lipca 2019 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6.

Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19

Konkursy: 
RPO 6.6