W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

LINK