W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18  dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Jednocześnie informujemy, iż w konkursie nie przeprowadzono oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną alokację, wskazaną w regulaminie.

Wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.