Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

Dodatkowo informujemy, iż w ramach naboru nie ma możliwości realizacji wsparcia w formie organizacji usług opiekuńczych przez jednostki samorządu terytorialnego w formule regrantingu.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie przewiduje formuły regrantingu.

Ponadto, zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wskazują, że grantobiorca w projekcie EFS jest zarówno uczestnikiem projektu, jak i bezpośrednim odbiorcą wsparcia.

Grantobiorcy ze środków grantu mogą realizować usługi wynikające z prowadzenia przez nich działalności, ale nie mogą udzielać dalej wsparcia finansowego, ani przekazywać środków finansowych do innych uczestników projektów.

SOOP RPO WZ 2014-2020 zostanie zaktualizowany w powyższym zakresie.

Informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.