W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19,  publikujemy aktualizację listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów.