Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18 do dnia 29 czerwca 2018 r. W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.