Zakończony
od 29.12.2020 do 23.07.2021

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie wezwał Podmioty wskazane w imiennym Wykazie podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach naboru RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 5. Nabór trwał będzie do dnia 23.07.2021 r., do godz. 23:59:59. Szczegółowy opis procedury wyboru projektów jak również niezbędne dokumenty do skutecznego złożenia dokumentacji aplikacyjnej, a także uzupełnienia/poprawy wniosku w zakresie wynikającym z jego oceny zostały zawarte w opublikowanym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z dnia 21.12.2020 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Tabelę z wykazem zmian.
Aktualizacja jest konieczna ze względu na nieuwzględnienie jednej zmiany w poprzedniej tabeli.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym wraz z Tabelą z wykazem zmian.
Zaktualizowano:
• Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia.
• Załącznik nr 2 Kryteria oceny projektu/ów.
• Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
• Załącznik nr 9 Wzór Deklaracji realizacji projektu
Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nowelizacji nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. oraz zmiany zapisu dodatkowych informacji/zaleceń dotyczących kryterium dopuszczalności:
Zgodność Wsparcia.
Zapisy w samym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym nie uległy zmianie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu 22.12.2020 r., ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (typ 5)

Numer naboru:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 29.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 23.07.2021 r., do godz. 15:00:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) oraz złożeniu do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie określonym przez Wnioskodawcę w Deklaracji realizacji projektu (załącznik nr 9) lub w terminie wyznaczonym Wnioskodawcy przez IP RPO WZ.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Gmina Golczewo
 • Gmina Międzyzdroje
 • Gmina Sławoborze
 • Gmina Węgorzyno
 • Gmina Wierzchowo
 • Gmina Wolin
 • Powiat Kamieński
 • Powiat Łobeski
 • Powiat Drawski
 • Powiat Świdwińsk

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 5 Walka z wykluczeniem transportowym poprzez realizację projektu pilotażowego „Transport na życzenie” zakładającego finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług transportowych  w zakresie:

 • wydatków związanych z wyłonieniem operatora oraz dostarczaniem usługi transportu na życzenie (w szczególności koszty przejazdów, koszty związane z postępowaniem przetargowym dotyczące wyłonienia operatora, w tym koszty doradztwa prawnego);
 • wydatki związane z uruchomieniem dyspozytorni (w szczególności zakup lub leasing sprzętu komputerowego, oprogramowania, gps, remont/adaptacja  pomieszczenia przeznaczonego na dyspozytornię, koszty zatrudnienia dyspozytora oraz wyposażenia jego stanowiska pracy).

 

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 95% (85% EFS, 10% BP)

Wkład własny:

 • 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 4 750 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna_hawelka@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach dla Działania 7.6, typ 5

15.09.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ponowne wezwanie w ramach Działania 7.6 - typ 5

06.07.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)

28.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie