Zakończony
od 04.11.2021 do 26.11.2021

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 przedstawiamy zatwierdzoną listę projektów wybranych do dofinansowania z dnia 4.10.2021 r. Informujemy, iż w konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 13 projektów. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP. W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, przedstawiamy Listę projektów skierowanych do II fazy oceny dla Działania 7.6 w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 22 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 27 764 797,30 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym (10.11.2021 r.) udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

W związku z powyższym informujemy, iż w ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości realizacji wsparcia w formie organizacji usług opiekuńczych przez jednostki samorządu terytorialnego w formule regrantingu. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, będąca podstawą określającą tryb dystrybucji środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie przewiduje formuły regrantingu. Ponadto, zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że grantobiorca w projekcie EFS jest zarówno uczestnikiem projektu, jak i bezpośrednim odbiorcą wsparcia. Grantobiorcy ze środków grantu mogą realizować usługi wynikające z prowadzenia przez nich działalności, ale nie mogą udzielać dalej wsparcia finansowego, ani przekazywać środków finansowych do innych uczestników projektów. SOOP RPO WZ 2014-2020 zostanie zaktualizowany w powyższym zakresie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - typ 1

 Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

Ponadto, udostępniona zostaje Lista sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 4.11.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 26.11.2021 r. godz.,15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.02.2022 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

 • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów

oraz

 • złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 01.12.2021 r.

 

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej:

nabor761@wup.pl

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,

 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1: Rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19,  (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w tym:

 • wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów);
 • inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu   lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu, w tym finansowanie środków transportu),wsparcie aktywizujące środowiska lokalne pod kątem rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych,  systemów informacyjnych i kampanii na temat dostępności usług społecznych;
 • sfinansowanie tworzenia i prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) oraz sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia;
 • poradnictwo (również zdalne), w tym psychologiczne i pedagogiczne oraz umożliwienie edukacji (również zdalnej), w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych);
 • wsparcie (również zdalne) faktycznych opiekunów osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, doradztwo grupowe, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów) działania profilaktyczne mające na celu utrzymanie dobrostanu psychicznego i fizycznego;
 • wsparcie  doradczo-informacyjno- edukacyjne  w ramach współpracy międzysektorowej dotyczące  opieki  nad osobami wymagającymi wsparcia  w  codziennym  funkcjonowaniu oraz ich otoczenia (szczególnie jednostki pomocy integracji społecznej, jednostki ochrony zdrowia);
 • wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami (np. w formule asystenta pracodawcy/trenera pracy) –  uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami;
 • pomoc specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami (w tym pomoc psychologiczna i oferta diagnostyczno – terapeutyczna dla ww. członków rodzin) - uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami;
 • organizacja usług opiekuńczych przez jednostki samorządu terytorialnego np. w formule regrantingu;
 • zakup, zabezpieczenie oraz dystrybucja środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz inne niezbędne działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Wkład własny:

 • 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 10 588 235,29 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wup.pl/

 

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów


 

Wiadomości

Dostępne 6 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 - typ 1

25.02.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów skierowanych do II fazy oceny dla Działania 7.6 - 1 typ projektu

10.02.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.6 typ 1

14.12.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.6 - typ 1

03.12.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 typ 1

10.11.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6 (typ 1)

04.10.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie