Wersja 1.8 obowiązująca od 01.08.2016 do 23.11.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.8, obowiązująca dla konkursów ogłoszonych od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zaktualizowana Instrukcja zostaje udostępniona w załączeniu oraz w  Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w zakładce Pomoc.