W związku z zagrożeniem zakażeniami COVID-19, obsługa klienta odbywa się bez możliwości bezpośredniego, bieżącego kontaktu z Rzecznikiem Funduszy Europejskich.

 

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 7.30 – 15.30 z Rzecznikiem Funduszy Europejskich dzwoniąc pod numer telefonu: 91 488 98 68.

 

Osobiste składanie korespondencji jest możliwe w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego ul. Korsarzy 34, Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich), brama od ulicy Grodzkiej, mały dziedziniec, wejście „I”.

 

Jednocześnie zachęcam do składania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP lub do kontaktu drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo,

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w wypracowywaniu optymalnych rozwiązań dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Każda propozycja usprawnienia, informacja o utrudnieniach lub wskazanie dobrych praktyk może przyczynić się do poprawy skuteczności realizacji Programu. Czekam na Państwa zgłoszenia!

 

Agata Florek-Gnat

 

Rzecznik Funduszy Europejskich

Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Do głównych zadań Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

1. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień lub propozycji usprawnień w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;

2. dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

3. formułowanie propozycji usprawnień dla właściwych instytucji.

Kto może przekazać zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie może przekazać każdy kto jest zainteresowany skuteczną realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Jak dokonać zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie możesz złożyć:

  • elektronicznie na adres e-mail: rzecznikFE@wzp.pl wpisując w temat wiadomości: „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”
  • pocztą tradycyjną / kurierem na adres: Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
  • poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Kancelaria Ogólna, ul. Korsarzy 34 - Wejście I, (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • osobiście podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 91 488 98 68, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 7:30 - 15:30 pod adresem: Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich, pl. Hołdu Pruskiego 8 (pokój nr 17), 70-550 Szczecin

Wymagania dotyczące zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich

W zgłoszeniu podaj informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Szablon zgłoszenia, który możesz wykorzystać, znajdziesz tutaj

Koniecznie podaj:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji lub e-mail,
  • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów, które dotyczą zgłoszenia.

Podanie powyższych informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich

Odpowiedzi udzielam w formie w jakiej otrzymałam zgłoszenie. Na zgłoszenia składane ustnie podczas wizyty, odpowiedzi udzielam w uzgodnionej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszenia, stosuję odpowiednio przepisy Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Dokładam wszelkich starań aby sprawę rozpatrzyć jak najszybciej. Termin rozpatrzenia zgłoszenia zależy od złożoności sprawy.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

W ramach posiadanych kompetencji nie zajmuję się postępowaniami:

  • administracyjnymi, prokuratorskimi i sądowymi;
  • prowadzonymi przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowaniami odwoławczymi w rozumieniu Rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),
  • o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

UWAGA! Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Ponadto do moich kompetencji nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdziesz na stronie internetowej  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty